Reklamacje

REKLAMACJA PRODUKTU

1.PODSTAWA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY WZGLĘDEM KLIENTA, JEŻELI SPRZEDANY PRODUKT MA WADĘ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ (RĘKOJMIA) SĄ OKREŚLONE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI W KODEKSIE CYWILNYM.

2.SPRZEDAWCA OBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ KLIENTOWI PRODUKT BEZ WAD. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY Z TYTUŁU WADY PRODUKTU ORAZ UPRAWNIEŃ KLIENTA SĄ OKREŚLONE NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO W ZAKŁADCE „REKLAMACJA TOWARU”.

3.REKLAMACJA MOŻE ZOSTAĆ ZŁOŻONA PRZEZ KLIENTA NA PRZYKŁAD:

  1. PISEMNIE NA ADRES: SZKOLNA 14 "o", 05-506 LESZNOWOLA;

  2. W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA ADRES: SKLEP@ORGANIX4KIDS.PL;

4.ZALECA SIĘ PODANIE PRZEZ KLIENTA W OPISIE REKLAMACJI: (1) INFORMACJI I OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU REKLAMACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI RODZAJU I DATY WYSTĄPIENIA WADY; (2) ŻĄDANIA SPOSOBU DOPROWADZENIA PRODUKTU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY LUB OŚWIADCZENIA O OBNIŻENIU CENY ALBO ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY; ORAZ (3) DANYCH KONTAKTOWYCH SKŁADAJĄCEGO REKLAMACJĘ – UŁATWI TO I PRZYSPIESZY ROZPATRZENIE REKLAMACJI PRZEZ SPRZEDAWCĘ. WYMOGI PODANE W ZDANIU POPRZEDNIM MAJĄ FORMĘ JEDYNIE ZALECENIA I NIE WPŁYWAJĄ NA SKUTECZNOŚĆ REKLAMACJI ZŁOŻONYCH Z POMINIĘCIEM ZALECANEGO OPISU REKLAMACJI.

5.SPRZEDAWCA USTOSUNKUJE SIĘ DO REKLAMACJI KLIENTA NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCHOD DNIA JEJ ZŁOŻENIA. BRAK USTOSUNKOWANIA SIĘ SPRZEDAWCY W POWYŻSZYM TERMINIE OZNACZA, ŻE SPRZEDAWCA UZNAŁ REKLAMACJĘ ZA UZASADNIONĄ.

6.W PRZYPADKU, GDY DO USTOSUNKOWANIA SIĘ PRZEZ SPRZEDAWCĘ DO REKLAMACJI KLIENTA LUB DO WYKONANIA UPRAWNIEŃ KLIENTA WYNIKAJĄCYCH Z RĘKOJMI NIEZBĘDNE BĘDZIE DOSTARCZENIE PRODUKTU DO SPRZEDAWCY, KLIENT ZOSTANIE POPROSZONY PRZEZ SPRZEDAWCĘ O DOSTARCZENIE PRODUKTU NA KOSZT SPRZEDAWCY NA ADRES SZKOLNA 14"o", 05-506 LEsznowola. JEŻELI JEDNAK ZE WZGLĘDU NA RODZAJ WADY, RODZAJ PRODUKTU LUB SPOSÓB JEGO ZAMONTOWANIA DOSTARCZENIE PRODUKTU PRZEZ KLIENTA BYŁOBY NIEMOŻLIWE ALBO NADMIERNIE UTRUDNIONE, KLIENT POPROSZONY ZOSTANIE O UDOSTĘPNIENIE, PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TERMINU, PRODUKTU SPRZEDAWCY W MIEJSCU, W KTÓRYM PRODUKT SIĘ ZNAJDUJE.

7.PROŚBA O DOSTARCZENIE PRODUKTU, O KTÓREJ MOWA W PKT. 7.6 REGULAMINU NIE MA WPŁYWU NA BIEG TERMINU NA USTOSUNKOWANIE SIĘ SPRZEDAWCY DO REKLAMACJI KLIENTA, O KTÓRYM MOWA W PKT. 7.5 REGULAMINU ORAZ NIE NARUSZA PRAWA KLIENTA ŻĄDANIA OD SPRZEDAWCY DEMONTAŻU WADLIWEGO PRODUKTU I PONOWNEGO ZAMONTOWANIA PRODUKTU PO DOKONANIU WYMIANY NA WOLNY OD WAD LUB USUNIĘCIU WADY, O KTÓRYM MOWA W ART. 561[1] KODEKSU CYWILNEGO.

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.NINIEJSZY PUNKT REGULAMINU ORAZ POSTANOWIENIA W NIM ZAWARTE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE KLIENTÓW I USŁUGOBIORCÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI.

2.SPRZEDAWCY PRZYSŁUGUJE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ Z KLIENTEM NIEBĘDĄCYM KONSUMENTEMW TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA JEJ ZAWARCIA. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY W TYM WYPADKU MOŻE NASTĄPIĆ BEZ PODANIA PRZYCZYNY I NIE RODZI PO STRONIE KLIENTA NIEBĘDĄCEGO KONSUMENTEM ŻADNYCH ROSZCZEŃ W STOSUNKU DO SPRZEDAWCY.

3.W WYPADKU KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI SPRZEDAWCA MA PRAWO OGRANICZYĆ DOSTĘPNE SPOSOBY PŁATNOŚCI, W TYM TAKŻE WYMAGAĆ DOKONANIA PRZEDPŁATY W CAŁOŚCI ALBO CZĘŚCI I TO NIEZALEŻNIE OD WYBRANEGO PRZEZ KLIENTA SPOSOBU PŁATNOŚCI ORAZ FAKTU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

4.Z CHWILĄ WYDANIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ PRODUKTU PRZEWOŹNIKOWI PRZECHODZĄ NA KLIENTA NIE BĘDĄCEGO KONSUMENTEM KORZYŚCI I CIĘŻARY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM ORAZ NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZYPADKOWEJ UTRATY LUB USZKODZENIA PRODUKTU. SPRZEDAWCA W TAKIM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ, UBYTEK LUB USZKODZENIE PRODUKTU POWSTAŁE OD PRZYJĘCIA GO DO PRZEWOZU AŻ DO WYDANIA GO KLIENTOWI ORAZ ZA OPÓŹNIENIE W PRZEWOZIE PRZESYŁKI.

5.W RAZIE PRZESŁANIA PRODUKTU DO KLIENTA ZA POŚREDNICTWEM PRZEWOŹNIKA KLIENT NIE BĘDĄCY KONSUMENTEM OBOWIĄZANY JEST ZBADAĆ PRZESYŁKĘ W CZASIE I W SPOSÓB PRZYJĘTY PRZY PRZESYŁKACH TEGO RODZAJU. JEŻELI STWIERDZI, ŻE W CZASIE PRZEWOZU NASTĄPIŁ UBYTEK LUB USZKODZENIE PRODUKTU, OBOWIĄZANY JEST DOKONAĆ WSZELKICH CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO USTALENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEWOŹNIKA.

6.ZGODNIE Z ART. 558 § 1 KODEKSU CYWILNEGO ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA PRODUKT WOBEC KLIENTA NIE BĘDĄCEGO KONSUMENTEM ZOSTAJE WYŁĄCZONA.

7.W WYPADKU USŁUGOBIORCÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI USŁUGODAWCA MOŻE WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM I BEZ WSKAZYWANIA PRZYCZYN POPRZEZ PRZESŁANIE USŁUGOBIORCY STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA.

8.ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY/SPRZEDAWCY W STOSUNKU DO USŁUGOBIORCY/KLIENTA NIE BĘDĄCEGO KONSUMENTEM, BEZ WZGLĘDU NA JEJ PODSTAWĘ PRAWNĄ, JEST OGRANICZONA - ZARÓWNO W RAMACH POJEDYNCZEGO ROSZCZENIA, JAK RÓWNIEŻ ZA WSZELKIE ROSZCZENIA W SUMIE - DO WYSOKOŚCI ZAPŁACONEJ CENY ORAZ KOSZTÓW DOSTAWY Z TYTUŁU UMOWY SPRZEDAŻY, NIE WIĘCEJ JEDNAK NIŻ DO KWOTY JEDNEGO TYSIĄCA ZŁOTYCH. USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ W STOSUNKU DO USŁUGOBIORCY/KLIENTA NIE BĘDĄCEGO KONSUMENTEM TYLKO ZA TYPOWE SZKODY PRZEWIDYWALNE W MOMENCIE ZAWARCIA UMOWY I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UTRACONYCH KORZYŚCI W STOSUNKU DO USŁUGOBIORCY/KLIENTA NIE BĘDĄCEGO KONSUMENTEM.

9.WSZELKIE SPORY POWSTAŁE POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ/USŁUGODAWCĄ, A KLIENTEM/USŁUGOBIORCĄ NIEBĘDĄCYM KONSUMENTEM ZOSTAJĄ PODDANE SĄDOWI WŁAŚCIWEMU ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY.